Právna zodpovednosť

Všeobecné ustanovenia

Webovú stránku so všetkými jej súčasťami prevádzkuje Mesto Nitra.

Mesto Nitra nezodpovedá za správnosť údajov a poskytované služby inzerentov.

Mesto Nitra nepreberá zodpovednosť za škody či nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú poskytnutím informácií inzerentov. Mesto Nitra vynaloží dostupné prostriedky na verifikáciu správnosti údajov a zamedzí publikáciu inzerátov inzerentov, ktorí porušia Podmienky prispievania.

Mesto Nitra súhlasí s používaním a zdieľaním súčastí webovej stránky na externých stránkach formou prelinkovaní či odkazov. Mesto Nitra však nesúhlasí a dištancuje sa od prelinkovaní a zdieľaní obsahu stránky na stránkach tretích osôb, ktorých obsah je akýmkoľvek spôsobom nemorálny, v rozpore s dobrými mravmi, diskriminujúci, politicky či inak radikálny, ktorých obsah ohrozuje alebo poškodzuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb, je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo je iným spôsobom neprípustný.

Mesto Nitra si vyhradzuje právo pravidlá súvisiace s prispievaním a právnou zodpovednosťou kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zmeniť.